A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

 

 

Valdaine (Jean Gaillard de la)

14.mars.16 MF 123 MF 11 Aviatik C Cernay Avec Soldat Georges Breton en mitrailleur
12-oct.-16 MF 123 Farman F 42 n°2491 Fokker E Oberndorf Avec Sol Pichon en mitrailleur
12-oct.-16 MF 123 Farman F 42 n°2491 Avion Oberndorf Avec Sol Pichon en mitrailleur
28.juin.18 SPA 95   Biplace Dommiers  
03.août.18 SPA 95   Biplace Jonchery / Fismes